Miljøpolicy


1. Behandling av personopplysninger ved Legevakt Vest AS 

Miljøpolicyen til Legevakt Vest Bedriftshelsetjeneste skal være preget av åpenhet og det er sentralt at ansatte skal kunne kjenne den igjen og identifisere seg med den. 

Miljøpolicyen skal være offentlig i form av at kunder, pasienter, leverandører og andre interessenter har tilgang til den. 2. Samfunnsmål

Legevakt Vest skal gjennomføre aktive tiltak for å bidra i kampen for nå aktuelle bærekraftmål innen 2030. 


Bærekraftig strategi og omstilling ved Legevakt Vest

Bærekraftsmålene er vedtatt på FNs generalforsamling og er verdens arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Norge var pådriver for å få målene vedtatt, og har forpliktet seg til å jobbe for at verden når målene innen tidsfristen. Bærekraftsmålene vektlegger gjensidig avhengighet og felles ansvar og skal målene nås så kreves en nasjonal innsats, også fra næringslivet. 

Legevakt Vest har lagt opp til en plan som fortløpende vil bli evaluert, hvor vi forplikter oss til å bidra for at flere bærekraftmål nås. Alle 169 delmål er ikke like relevante i en norsk sammenheng, og således ikke like relevant for oss som virksomhet. Vi skal imidlertid sikre at vi bistår i den grad det er mulig, for å bidra i en viktig kamp for en bærekraftig fremtid.

Legevakt Vest har valgt å ha fokus på 6 av hoveddelmålene i perioden 2021 – 2023


3. Tiltak

- Miljøstrategi

Effektmål:

Redusert klimagassutslipp som følge av mindre bilkjøring til vår virksomhet i forbindelse med vaksinering og målrettet helsekontroll.


Legevakt Vest Bedriftshelsetjeneste har etablert en tydelig miljøstrategi. Et tiltak vi har etablert for å redusere klimagassutslipp er bobilen vi benytter ved gjennomføring av helsekontroller, og andre relevante BHT- og helseoppdrag. 

Vi legger her til rette for å møte kunden der de er, noe som medfører at det kun er en bil som benyttes til å gjøre helseundersøkelser av mange. Alternativet ville vært at nevnte kunder individuelt måtte ha kommet seg dit vi er for gjennomføre lovregulert helseundersøkelse. Legevakt Vest Bedriftshelsetjeneste og våre legetjenester tilbyr så langt det lar seg gjøre digitale konsultasjoner/møter, for kunder som bor i Oslo og omegn, samt andre steder i landet. Dette bidrar til at vi reduserer vi antall fly- og bilreiser.

Resultatmål:

Alle arbeidstakere ved Legevakt Vest skal innen 31.12.hv år ha fått nødvendig informasjon om vår miljøstrategi.

Vi skal tilstrebe å opprettholde en mest mulig miljøvennlig og bærekraftig drift. Vi skal sørge for å redusere våre klimagassutslipp og øke bruk av bærekraftig produkter i den grad det lar seg gjøre. Gjenbruk skal gjennomføres i den grad det lar seg gjennomføre. Ansatte og innleide skal få årlig informasjon om vår miljøstrategi, samt det skal være åpent for at de kommer med gode ideer. 

Våre kunder skal være godt kjent med vårt tilbud om bruk av miljøvennlige tilbud fra Legevakt Vest.

- Eksisterende kunder blir informert om tiltakene i samarbeidsmøter
- Nettsiden skal innen 31.12.22 inneholde informasjon om våre miljø- og bærekraftmål. 

- Arbeidsmiljø

Legevakt Vest har fokus på bærekraft delmål 8.8 som handler om 
beskyttelse av arbeiderrettigheter og å fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere. 

Selv om mange arbeidstakere i Norge har gode arbeidsvilkår og et godt arbeidsmiljø, så skal vi sammen bidra slik at utfordringer med useriøsitet og arbeidslivskriminalitet forebygges og stoppes. Legevakt Vest Bedriftshelsetjeneste skal vi ha en sentral rolle med tanke på opplæring og sikkerhetstiltak ut mot våre kunder.

Resultatmål internt hos Legevakt Vest:
Arbeidstakere ved Legevakt Vest skal til enhver tid oppleve et forsvarlig arbeidsmiljø.

1. Legevakt Vest Bedriftshelsetjeneste skal ha et arbeidsmiljø som er trygt og godt for alle ansatte i virksomheten, og vi skal tilrettelegge slik at våre ansatte trives på jobb. Et godt arbeidsmiljø handler også om å legge til rette for at de ansatte ikke blir syke eller skadet på jobb, dette sikrer vi gjennom systematisk HMS-arbeid og dialog med den enkelte.

Oppnåelse av vårt innebærer at vi straks iverksetter tiltak hvis arbeidstakere melder om forhold som ikke er forsvarlig.

Fortløpende forebyggende tiltak innenfor alle arbeidsmiljøområder:
- Yrkeshygiene
- Arbeidsmedisin
- Ergonomi
- Psykososialt og organisatorisk
- Systematisk HMS-arbeid
- Bruk av bedriftshelsetjeneste

2. Arbeidstakere har en medvirkningsplikt og -rett. Det innebærer at de skal medvirke i de tiltak som settes i stand for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø. De skal fortløpende bli hørt, noe som sikres gjennom følgende tiltak:

- Daglig dialog
- Medarbeidersamtaler
- Personalmøter 
- Aktivt bruk og oppfølging av avvikssystem

3. Lokalene våre er utstyrt med ergonomiske tilpasninger i form av ‘’hev og senk pulter’’, ergonomiske stoler, tilpasset belysning og tilpasset farger på vegg og interiør. Gjennom bruk av egne ressurser vil vi til enhver tid kunne gjennomføres nødvendige kartlegginger for å forebygge eller rette mulige risikoområder. 

- Avfall

1. Vi har etablert rutiner for kildesortering innad i bedriften, og inngått nødvendige avtaler med leverandører om håndtering av avfall. 

2. Legevakt Vest har av avfall- og kildesortering på våre arbeidsplasser. Samtidig er vi i en bransje der vi ikke behandler avfallshåndtering selv, men vi har imidlertid inngått nødvendige avtaler for å sørge for at avfallet skal håndteres på en mest mulig bærekraftig måte. 

3. Legevakt Vest Bedriftshelsetjeneste gir rådgivning til våre kunder når angår . Vi gir i gode valg når angår avfall, gjenbruk og gode valg når angår substitusjon.

4. Jf. punkt miljøstrategi

- Reise

1. Vi har redusert klimagassutslipp ved å innføre tiltak som legger til rette for å gjennomføre flere av våre møter over digitale plattformer. Tiltaket gjør at vi reduserer antall reiser. 

2. Vi reiser ut med bobil til BHT-kunder, jf. pkt miljøstrategi

- Samfunnsansvar

Bærekraftsmål 1: Utrydde fattigdom
Det er grunnleggende å sikre like muligheter og gode levekår for alle, noe som inngår som et av de viktigste tiltakene for å nå bærekraftmål 1. Legevakt Vest vil her kunne bidra med gode helsetjenester.

Bærekraftsmål 2: Utrydde sult
Legevakt Vest AS har klinisk ernæringsfysiolog og vil kunne bistå medveiledning i ernæring og kosthold. Herunder eksempelvis:Vi er en viktig samarbeidspartner i arbeidet med å redusere feil- og underernæring hos eldre. Vi skal være med på å styrke kunnskap og innsats i kampen mot antibiotika resistens.

Bærekraftsmål 3: God helse og livskvalitet
Legevakt Vest Bedriftshelsetjeneste har et fokus på forebyggende innsats for å sikre en sunn aldring hos arbeidstakere. Et voksende antall personer med demens bidrar en aldrende befolkning til at behovet for helse- og omsorgstjenester vil øke. Her vil kompetanse om påvirkende eksponeringsforhold i arbeidslivet kunne bidra til å gjøre riktige valg.

En bærekraftig helsetjeneste forutsetter at vi utnytter mulighetene som ligger i teknologi, tjenesteutvikling og kompetansen hos de ansatte og brukere, og at vi tar i bruk samfunnets ressurser på nye måter. Legevakt Vest kan bistå i dette arbeidet, både innen kurativt og forebyggende oppfølging. Dette vil bidra til etterlevelse av bærekraft delmål 3.9. Et delmål som handler om å redusere antall dødsfall og sykdomstilfeller forårsaket av farlige kjemikalier og forurenset luft, vann og jord innen 2030. Vi besitter kompetanse om miljøgifter som ansatte og innbyggere kan omgi seg med, eksempelvis fra luft, støv og inneluft. 
Gjennom helsekontroller har Legevakt Vest Bedriftshelsetjeneste et fokus på å forebygge tobakkskader. Dette er i tråd med gjennomføringen WHOs tobakkskonvensjon i alle land. Som ledd i en aktiv og langsiktig tobakkspolitikk vil gode råd forbundet med helsekontroll være et viktig bidrag. 

Hvorfor er dette viktig for oss?

Dette er et felles ansvar for å forvalte Norges og verdens ressurser på 
en respektfull og rettferdig måte for generasjoner som måtte komme.